Notifications
# Repo Name Owner Reports Commits Issues Change Requests
16426 pg_tle aws TODO 197 95 TODO
16427 amazon-ec2-spot-interrupter aws TODO 53 10 TODO
16428 amazon-braket-build-tools aws TODO 59 3 TODO
16429 aws-fpga-f1-u200 aws TODO 15 5 TODO
16430 amazon-redshift-odbc-driver aws TODO 115 14 TODO
16431 amazon-connect-wisdomjs aws TODO 35 2 TODO
16432 etcdadm-bootstrap-provider aws TODO 117 0 TODO
16433 etcdadm-controller aws TODO 157 2 TODO
16434 codeartifact-origin-control-toolkit aws TODO 7 0 TODO
16435 audit-plugin-for-mysql aws TODO 192713 0 TODO
16436 amazon-chime-sdk-cpp aws TODO 14 8 TODO
16437 amazon-braket-strawberryfields-plugin-python aws TODO 28 1 TODO
16438 dcv-gnome-shell-extension aws TODO 26 2 TODO
16439 event-ruler aws TODO 139 37 TODO
16440 universal-test-runner aws TODO 315 30 TODO
16441 rolesanywhere-credential-helper aws TODO 184 21 TODO
16442 actions-dev-kit aws TODO 87 0 TODO
16443 autopkg-recipes aws TODO 12 0 TODO
16444 aws-gamekit-unity aws TODO 3 3 TODO
16445 go-kafka-event-source aws TODO 82 0 TODO
16446 credentials-fetcher aws TODO 306 16 TODO
16447 aws-dataexchange-data-requests aws TODO 10 5 TODO
16448 aws-lakeformation-best-practices aws TODO 10 0 TODO
16449 zone-aware-controllers-for-k8s aws TODO 23 11 TODO
16450 aws-kms-xksproxy-api-spec aws TODO 20 0 TODO