Notifications
# Repo Name Owner Reports Commits Issues Change Requests
16301 amazon-states-language-service aws TODO 156 22 TODO
16302 amazon-chime-sdk-android aws TODO 425 269 TODO
16303 amazon-chime-sdk-ios aws TODO 510 283 TODO
16304 amazon-braket-pennylane-plugin-python aws TODO 481 20 TODO
16305 amazon-braket-default-simulator-python aws TODO 288 7 TODO
16306 aws-sdk-ruby-release-tools aws TODO 24 0 TODO
16307 amazon-cloudwatch-agent aws TODO 1042 265 TODO
16308 amazon-ec2-instance-selector aws TODO 183 46 TODO
16309 amazon-sagemaker-clarify aws TODO 137 13 TODO
16310 amazon-chime-sdk-component-library-react aws TODO 575 251 TODO
16311 aws-lc aws TODO 9244 31 TODO
16312 sagemaker-spark-container aws TODO 49 25 TODO
16313 aws-xray-dotnet-agent aws TODO 31 9 TODO
16314 aws-rfdk aws TODO 565 95 TODO
16315 s2n-quic aws TODO 1377 459 TODO
16316 porting-assistant-dotnet-datastore aws TODO 327 51 TODO
16317 ec2-spot-instances-integrations-roadmap aws TODO 15 25 TODO
16318 karpenter aws TODO 3082 2018 TODO
16319 homebrew-aws aws TODO 55 2 TODO
16320 amazon-redshift-jdbc-driver aws TODO 268 81 TODO
16321 http-desync-guardian aws TODO 44 2 TODO
16322 aws-nitro-enclaves-acm aws TODO 68 21 TODO
16323 amazon-redshift-python-driver aws TODO 331 129 TODO
16324 amazon-s3-encryption-client-dotnet aws TODO 50 9 TODO
16325 aws-nitro-enclaves-sdk-c aws TODO 152 51 TODO